ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30

Advokatų profesinė bendrija Girdzijauskienė ir partneriai ir jos veikloje pasitelkti asmenys (toliau – Mes) tvarko ir saugo Jūsų asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatas, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus ir vidaus tvarkos taisykles.

Šioje asmens duomenų apsaugos politikoje (toliau – Politika) Jūs (fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas) rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis tvarkome, kiek laiko saugome, kokios Jūsų teisės dėl asmens duomenų apsaugos ir kt. Prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši Politika gali keistis bet atskiro įspėjimo. Jei įmanoma, Politikos pakeitimai pateikiami susipažinti el. priemonėmis.

I. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Advokatų profesinė bendrija Girdzijauskienė ir partneriai, kodas 305655379

Kęstučio g. 93-10, Kaunas

Tel. +37067212326

El. p. advokate.girdzijauskiene@gmail.com

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAI IR TIKSLAI

Šioje Politikoje terminas „asmens duomenys“ / „duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes tvarkome Jūsų duomenis šiais pagrindais: siekiant įvykdyti sudarytą paslaugų sutartį, kurios šalis esate Jūs; siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkyti duomenis turime tam, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė (pvz., teisės aktų reikalavimai).

Atskirais atvejais Mes galime tvarkyti Jūsų duomenis ir šiais pagrindais: sudarytinos arba sudarytos teisinių paslaugų sutarties pagrindu; Jūsų sutikimu, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; siekiant teisėtų Mūsų arba trečiosios šalies interesų; siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus.

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga: teisinės paslaugoms teikti; Jūsų prašymams tvarkyti; atsakyti į Jūsų laiškus, klausimus ar komentarus; informacijai Jums siųsti; informuoti Jus apie Jums aktualias mūsų paslaugas, naujienas; tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus; ginti savo teises ir interesus; palaikyti santykius su reikiamais fiziniais ar juridiniais asmenimis; kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę; kontoros vidaus administravimui; teisės aktų reikalavimų vykdymui.

Mes galime rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.

Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti mūsų vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Mes tvarkysime šių kategorijų asmens duomenis: asmens tapatybės nustatymo (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, parašas); kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamoji ir/ar darbo vieta, kiti kontaktiniai duomenys); finansinius duomenis (banko sąskaitos numeris, mokėjimai, piniginės sumos ir kt.); bet kokius kitus duomenis, kuriuos Mums perduodate dėl konkrečių tikslų (paslaugos teikimo, bylos vedimo ir/ar kt.).

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų surinkta informacija. Be asmens sutikimo ar būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) Mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (reklamos pranešimams ir kt.) Mes naudojame Jūsų duomenis tik esant Jūsų išankstiniam rašytiniam sutikimui.

III. JŪSŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenis Mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys. Kriterijai, kuriuos naudojame asmens duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus: Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Mes galėtume teikti Jums paslaugas? Ar šis terminas negali būti trumpesnis? Ar šie duomenys tikrai būti tokį terminą? Ar Mes esame teisiškai, sutartimi ar kita prievole įpareigoti saugoti Jūsų duomenis?

Įprastai pagal Mūsų nustatytą vidaus tvarką asmens duomenys įprastai gali būti saugomi nuo 1 iki 10 metų priklausomai nuo duomenų kategorijos ir teisės aktų reikalavimų. Su konkrečiais Jūsų duomenų saugojimo terminais galite susipažinti pateikę prašymą Mums. Mes galime saugome Jūsų asmens duomenis ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, kai teisės aktuose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais; esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Pasibaigus Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, tokius duomenis neatstatomai sunaikiname.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios, perteklinės arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

IV. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

Laikydamiesi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina paslaugoms suteikti (pvz., buhalteriams, IT specialistams, partneriams advokatams ir kt.). Jūsų asmens duomenys bus prieinami Mūsų kontoros advokatams, advokatų padėjėjams ir darbuotojams (teisininkams, administratoriams ir kt.), kai jiems suteikiama tokia prieiga dėl darbo su Jūsų byla/klausimu ar būtina dėl tam tikrų funkcijų atlikimo. Nei vienai iš trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios ar teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

V. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS

Mes imamės tam tikrų organizacinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.

Jeigu Jūs manote, kad asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Jūs turite teisę:

  • kreiptis į Mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
  • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  • teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turite teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz., PDF ar kt. formatais), arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų pačių sutikimo ar sutarties pagrindu;
  • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis.

Pateikęs rašytinį prašymą ir patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nenagrinėsime anoniminių prašymų ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus, prašymo. Jei teises įgyvendina įstatyminis ar įgaliotas atstovas, privaloma pateikti teisės aktais nustatytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. Mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar aiškiai pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų ir/ar finansinių resursų.

Jūs privalote informuoti Mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei manote, kad Mes tvarkome netikslius ar neteisingus Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą (jei toks sutikimas buvo) ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Prašome nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Politika yra neaiški.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šią Politiką Mes pateikiame susipažinimui paslaugų sutarties sudarymo metu. Su šia Politika Jūs galite būti supažindintas pasirašytinai (patvirtinti savo parašu, kad susipažinote) arba susipažinti su elektronine versija el. paštu (Jums gali būti pateikiama ši Politika Jūsų nurodytu el. paštu). Politika visuomet prieinama Mūsų interneto svetainėje.

Jeigu Jūs pateikiate Mums kito asmens, kuris atliks mokėjimą ar gaus naudą pagal paslaugų sutartį, asmens (toliau – Trečiojo asmens) duomenis, tai Jūs, patvirtinate, kad tokius asmens duomenis gavote Trečiojo sutikimu dėl tokių duomenų tvarkymo ir perdavimo Mums. Jeigu asmens duomenys yra nepilnamečio asmens iki 16 metų, Jūs patvirtinate, jog gavote įstatyminių atstovų (tėvų, globėjų ar kt.) sutikimą dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo Mums. Taip pat Jūs įsipareigojate informuoti ir supažindinti Trečiąjį asmenį su šia Politika.